Zásady ochrany osobních údajů

I.

Základní ustanovení 

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady  (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů  a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Rodinné centrum Hradítko, z.  s.; IČ 10994882 se sídlem Prof. Lista 393, 25207 Štěchovice (dále jen: „správce“). 
 2. Kontaktní údaje správce je email: info@hraditko.cz. 
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné  fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo  či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno,  identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních  prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo  společenské identity této fyzické osoby. 
 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. 

II.
Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů 

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které  správce získal na základě plnění Vaší objednávky služeb. 
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění  smlouvy.  

III. 

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů 

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je  

plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro  zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.  2. Účelem zpracování osobních údajů je 

zajištění kroužků, kurzů a dalších aktivit centra; při rezervaci či objednávce služby jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nezbytné k její úspěšné  přípravě a vedení jméno, adresa, kontakt. 

zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. Rodinné  centrum HraDítko, z. s. sbírá a zpracovává osobní údaje na základě uděleného  souhlasu. Jedná se o využití foto a video dokumentace k propagaci činnosti centra a o zasílání aktualit a novinek. Udělení souhlasu je dobrovolné ,  svobodné a odvolatelné. 

 1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu  čl. 22 GDPR.  

IV.
Doba uchovávání údajů 

 1. Správce uchovává osobní údaje  

po dobu užívání služeb a programové nabídky centra dotčenou osobou, po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely  marketingu, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.  2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.  


V.
Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce) 

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby  

podílející se na dodání služeb,  

podílející se na zajištění provozu služeb, 

zajišťující marketingové služby. 

 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo  mezinárodní organizaci.  

VI.

Vaše práva 

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte  

právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,  

právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení  zpracování dle čl. 18 GDPR.  

právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.  

právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a  

právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.  

právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu  nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.  

 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se  domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů. 

VII. 

Podmínky zabezpečení osobních údajů 

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření  k zabezpečení osobních údajů.
 1. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních  údajů v listinné podobě. 
 2. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby. 

VIII. 

Závěrečná ustanovení 

 1. Odesláním objednávky naší služby potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami  ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. 
 2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních  údajů zveřejní na svých internetových stránkách. 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 11. 2021.